Udskiftning af vinduer

Det har tidligere være muligt for den enkelte andelshaver at udskifte vinduer for egen regning, men efter vedtagelsen af lokalplanen for vores område er det umiddelbart ikke muligt mere, da dette kræver en dispensation fra lokalplanen. Se nedenstående svar fra Københavns kommune omhandlende udskiftning af vinduer:

Kære Bestyrelse

 

I har stillet forskellige spørgsmål i forbindelse med den vedtagne lokalplan for området.

 

Det kan oplyses, at de originale vinduer skal som udgangspunkt  bevares jf. § 6, stk. 3, punkt a) i lokalplan 517 På Bjerget. Eventuel udskiftning kræver jf. § 6, stk.3, punkt b) og c) tilladelse, det vil sige dispensation fra lokalplanen.

 

Hvis der gives dispensation, vil kravet være, at nye vinduer udføres med enkelt lag glas jf. § 6, Stk. 3, punkt. c). Der åbnes dog også i § 6, stk. 3 punkt c) mulighed for dispensation til  lignende vinduer i kældervinduer og tofags vinduer med kun en sprosse i hvert fag, altså fx termovinduer, men de skal være i træ med profilering, detaljering og sprossetykkelse som de eksisterende.

Muligheden for dispensation fra kravet om enkelt lag glas er  tiltænkt bebyggelsen nord for Bispebjergvej, hvor der er tofags vinduer og hvor der allerede er udskiftet til termovinduer.

 

Vinduerne i bebyggelsen omkring kirken er de mest originale vinduer i hele bebyggelsen, her er firefags vinduer ( 4 oplukkelige fag) samt en østside med palævinduer, og der er derfor ikke samme mulighed for dispensation til termovinduer.

 

Lokalplanen åbner altså kun mulighed for, at originale vinduer  undtagelsesvist udskiftes. Hvis det i enkelt tilfælde skulle være nødvendigt, kræver det dispensation, og kravet vil i givet fald være, at de nye vinduer fremstår som de eksisterende.

 

 

 

Med venlig hilsen

Birgit Gerlach
Arkitekt
Byggetilladelser Nord