Info vedr. salg af lejlighed

A/B På Bjerget – Vejledning ved salg af andelsbolig

Når du ønsker at sælge din andelsbolig, skal du skrive til administrator:

CEJ Ejendomsadministration A/S

Meldahlsgade 5

1613 København V

Att.: Janne Jensen

Mail: jaj@cej.dk

Du bedes påføre dit andelsbolignummer og et telefonnummer, hvor administrationen kan kontakte dig inden for normal arbejdstid, samt medsende dit originale andelsbevis.

Du skal desuden påføre, pr. hvilken dato du ønsker at sælge andelen – bemærk dog, at det skal være til den 1. eller 15. i en måned, og 2 måneder fra opsigelsen. I perioder med ferie eller helligdage kan det tage op til tre måneder at ekspedere et salg.

Administrationen sender kopi af opsigelsen til bestyrelsen og du modtager en bekræftelse.

Prisen for andelen er en max. pris. Hvis andelshaveren vil sælge til en lavere pris er det i orden. Udover andelsprisen kan du få betaling for udførte forbedringer og du kan tilbyde køber eventuelt løsøre. Det er valgfrit for køber om denne ønsker at overtage det tilbudte løsøre.

Du skal kontakte en elektriker da lejlighedens el-installationer skal gennemgås af en autoriserede elektriker, som skal udfylde skema for elsyn.

 

http://www.sik.dk/content/download/5306/74596/version/1/file/Skema+for+elsyn.pdf

 

Elektrikeren udarbejder en rapport over installationerne og eventuelle fejl ved disse. Denne rapport sendes til dig. Udgiften til el-synet udgør ca. kr. 500-1.000. Regningen sendes til dig som sælger og du skal selv betale den.

Hvis der påtales mangler skal disse udbedres inden lejligheden bliver vurderet eller der skal ligge et tilbud på udbedringen fra en autoriseret elektriker. El-synsrapporten samt dokumentation (kopi af faktura/tilbud) skal gives i kopi til vurderingsmanden når han gennemgår andelen. Hvis korrekt el-synrapport ikke foreligger vil vurderingsmanden lave et fradrag på kr. 20.000. for manglende el-syn.

 

Bestyrelsen tager kontakt til ejendommens vurderingsmand, der skal udarbejde vurderingsrapporten, der danner grundlag for salgsprisen. Du bedes kontakte bestyrelsen med henblik på, at aftale tid for besigtigelsen af lejligheden.

Prisen for vurderingen betales af sælger. Beløbet afregnes i forbindelse med salget.

Der vil blive foretaget VVS-eftersyn af foreningens vurderingsmand, men hvis der konstateres ulovlige installationer, vil der blive rekvireret autoriseret VVS- eller El-installatør for gennemgang og efterfølgende lovliggørelse, som betales af sælger. Er der foretaget udvidelse af eksisterende vandinstallationer, der kræver anmeldelse, skal disse papirer fremlægges ved vurderingen.

Som sælger skal du udarbejde en opgørelse over forbedringer og finde fakturaer for arbejderne frem, så vidt det er muligt, inden vurderingen skal finde sted. Vurderingsmanden skal have udleveret opgørelse og fakturaer ved vurderingen.

Der kan gå op til ca. 14 dage fra vurderingen er foretaget til vurderingsrapporten foreligger. Hvis der konstateres ulovligheder ved gennemgang af lejlighed, kan der gå længere tid.
Prisen for en vurdering, kr. 3.125,- incl. moms.


Du kan sælge din bolig til enhver og kan du ikke finde en køber kan foreningen sætte lejligheden til salg i beboerbladet eller på foreningens hjemmeside.

Administrationen udarbejder herefter en overdragelsesaftale vedlagt alle relevante bilag, som vedtægter, regnskab, budget, referat og husorden mv. Overdragelsesaftalen sendes til bestyrelsen, med kopi til køber og sælger, og bestyrelsen skal herefter kontaktes for aftale om underskrivelse i kontortiden.

Bestyrelsen har en opgørelse over løsøre og mangler/fradrag jf. vurderingsrapporten ved underskrivelsen skal køber/sælger oplyse hvilke løsøre som overtages og om mangler/tilbagehold er bragt i orden.

Hvis køber ikke ønsker at overtage løsøret blive pengene refunderet, såfremt de er indbetalt sammen med overdragelsessummen og fradrages hos sælger.

De mangler og tilbagehold, som sælger ikke har bragt i orden, udbetales til køber og modregnes i sælgers overdragelsessum.

Opgørelsen underskrives af bestyrelsen, køber og sælger. Køber forpligtiger sig ved sin underskift til at få bragt mangler/tilbagehold i orden senest 12 måneder efter overtagelsesdatoen, jf. overdragelsesaftalen.

Hvis køber efter overtagelsen konstaterer, at der er skjulte fejl og mangler ved boligen, skal køber over for sælger og administrator gøre skriftligt opmærksom på dette inden 14 dage efter overtagelsen af lejligheden.

Køber har købt lejligheden som beset og kan således kun gøre indsigelse over eventuelle skjulte fejl og mangler, som ikke med rette kunne konstateres ved besigtigelsen af lejligheden og som der derfor ikke er taget højde for i vurderingsrapporten.

Andelsboligforeningen afregner provenu til sælger inden 6 dage regnet for overdragelsesdagen og med fradrag af sine tilgodehavender, herunder udgiften til

Forespørgsel i andelsboligbogen og nødvendige beløb til indfrielse heraf, først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere. Som sikkerhed for mangler ved andelslejlighedens vedligeholdelsesstand, forbedringer, inventar og eventuelt løsøre tilbageholder andelsboligforeningen kr. 50.000,00. Beløbet afregnes umiddelbart 3 uger efter overtagelsesdagen med mindre køber forinden har rejst skriftligt indsigelse over eventuelle skjulte mangler eller over tekniske installationers manglende funktionsdygtighed CEJ Ejendomsadministration A/S.

Hvis der er gjort indsigelse om skjulte fejl og mangler, må køber og sælger kontakte vurderingsmanden herom og eventuelt må der foretages en besigtigelse af manglerne. Ekstra udgifter hertil afholdes af køber og/eller sælger efter vurderingsmandens bestemmelse om fordeling af udgiften.

Hvis I ikke kan bliver enige skal sagen afgøres ved et civilsøgsmål eller ved voldgiftsmand, hvis parterne kan opnå enighed herom.

Administrationen skal have skriftlig besked fra køber og sælger, når der er opnået enighed om en løsning – ellers kan provenu for handlen ikke endeligt afregnes.

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål undervejs, bedes du kontakte administrator Janne Jensen, direkte tlf. 33 70 77 82 eller e-mail: jaj@cej.dk

Med venlig hilsen

A/B På Bjerget

Bestyrelsen